เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของตนเองให้เหมาะสมและออกกำลังกายอย่างถูกวิธีเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมวัย

MainMind Mapping
ผังความคิด (WEB) เชื่อมโยงหน่วย “เด็กอ้วน”กับเป้าหมายกลุ่มสาระวิชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


คำถามหลัก (Big Question): ความอ้วนส่งผลอย่างไรต่อคุณภาพการเรียนรู้ของเด็ก?

ภูมิหลังของปัญหา

จากข้อมูลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับสัดส่วนเด็กไทยที่มีแนวโน้มสู่ภาวะเป็นเด็กอ้วนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าในปี 2558 เด็กก่อนวัยเรียนในประเทศไทยจะกลายเป็นเด็กอ้วนในสัดส่วนที่สูงขึ้น เทียบระหว่างเด็กอ้วนและเด็กธรรมดาคิดเป็น 1 ใน 5 ส่วนเด็กในวัยเรียนจะมีสัดส่วนของเด็กอ้วนที่เท่ากัน โดยเฉพาะเด็กในเมืองจะอ้วนร้อยละ 20-25 ทั้งหมดนี้นับเป็นอุบัติการณ์โรคอ้วน ในเด็กไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากสถิติดังกล่าวชี้ได้ว่าไทยเป็นประเทศที่มีอัตราโรคอ้วนในเด็กเร็วที่สุดในโลก เฉพาะระยะ 5 ปีที่ผ่านมาเด็กก่อนวัยเรียนอ้วนเพิ่ม 36% และเด็กวัยเรียน 6-13 ปี อ้วนเพิ่มขึ้น 15.5% หากเรายังปล่อยให้สถานการณ์นี้ดำเนินต่อไปโดยไม่มีการควบคุม เด็กเหล่านี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อ้วนถึงร้อยละ 80 ปัญหานี้เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคของเด็ก ที่บริโภคอาหารไม่มีประโยชน์ พฤติกรรมการบริโภคของเด็กส่งผลถึงประสิทธิภาพในการเรียน สติปัญญา และคุณภาพพลเมืองในอนาคต ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งให้ความรู้แก่เด็กเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการบริโภคให้เหมาะสม เช่น การเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีคุณภาพ การออกกำลังกาย
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจึงทำให้พี่ป.4มีความสนใจที่จะเรียนในหน่วย “เด็กอ้วน”เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของตนเองให้เหมาะสมและการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมวัยและคุณภาพการเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต

ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ
หน่วย : “กินอย่างไรกายปลอดภัยใจเป็นสุข” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Quarter 1 ภาคเรียนที่ 1/2559
สาระ
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
1. สร้างฉันทะ
- เรื่องที่อยากเรียนรู้
- เลือกหัวข้อหน่วยการเรียนรู้
- สิ่งที่รู้แล้ว
- สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์
- Mind Mapping ก่อนเรียน

มาตรฐาน ว 8.1
- สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง สถานการณ์ที่จะศึกษา รวมทั้งปัญหาที่อยากแก้ไขตามความสนใจได้
(ว 8.1 .4/1)
- สามารถออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าเสนอวิธีสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการศึกษาค้นคว้าได้ (ว 8.1 .4/2)
- สร้างคำถามใหม่จากสิ่งที่อยากเรียนรู้และประเด็นปัญหาที่อยากแก้ไขได้
(ว
8.1 .4/5)
 - เข้าใจและสามารถอธิบายแสดงความคิดเห็นนำเสนอและให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องหรือหัวข้อที่ตน เองสนใจได้
(ว 8.1 .4/5)
- นำเสนอผลงานการเขียนสรุปปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้และปฏิทินให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (ว 8.1 .4/8)
มาตรฐาน 2.1
- เข้าใจและสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีระหว่างการร่วมกิจกรรมได้ (ส
2.1 .4/2)   
- สามารถนำเสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างการเรียน การทำกิจกรรมและใช้ในชีวิตประจำวันได้
(ส 2.1 .4/5)   
มาตรฐาน ส 4.1
- เข้าใจและสามารถนับช่วง เวลาเป็นศตวรรษและสหัสวรรษและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ (ส 4.1 ป.4/1)
- เข้าใจและสามารถอธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติความเป็นมาของมนุษย์กับปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้
(ส 4.1 ป.4/2)   
มาตรฐาน ง 1.1
- เข้าใจทักษะในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนและอธิบายเหตุผลในการทำงานได้
(ง 1.1 .4/1-2)
- สามารถปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่น (ง 1.1 .4/3)
- อธิบายการใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด (ง 1.1 .4/4)
มาตรฐาน พ 2.1
สามารถแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพื่อนทั้งชายและหญิงขณะทำกิจกรรมและเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
(พ 2.1.4/2)   
มาตรฐาน พ 4.1
เข้าใจและสามารถอธิบายสภาวะอารมณ์ของคนที่อยู่ในยุคสมัยต่างๆที่มีผลต่อการดำรงชีวิตได้
(พ 4.1 ป.4/5)   
มาตรฐาน ศ 1.1
- สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานและสามารถอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและ สีวรรณะเย็นที่มีผลต่ออารมณ์ของมนุษย์ผ่านการวาดตกแต่งผลงานได้
(ศ 1.1.4/2/3) 
- เข้าใจทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์ งานวาดภาพระบายสีได้  (ศ 1.1  .4/5)   
จุดเน้นที่ 3
- มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน
(
3 .4/6)
- ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน (3 .4/7)
จุดเน้นที่ 4
ยอมรับและอยู่ร่วมกับกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
(
4 .4/8)
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง (5 .4/10)
สาระ
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
2. โครงสร้าง
 หน้าที่และการทำงานของร่างกาย (มนุษย์,พืช และสัตว์)
1. ภายใน
- ระบบย่อยอาหาร
- ระบบหายใจ
- ระบบขับถ่าย
- ระบบโครงกระดูก
- ระบบสืบพันธุ์
     ฯลฯ
 2. ภายนอก
- ผิวหนัง
- มือ
- เท้า
- แขน
- ปาก
- ตา
- หู
ฯลฯ
มาตรฐาน ว 1.1
- ทดลองการคายน้ำของพืช และอธิบายหนาที่ของทอลําเลียงและ ปากใบของพืชได้ (ว 1.1 .4/1)
-  อธิบายนำแกสคารบอนไดออกไซดแสงและคลอโรฟลลเปน
จจัยที่จําเปนบางประการตอการเจริญเติบโตและการสังเคราะหดวยแสงของพืช ( 8.1 .4/2)
- สังเกตและระบุส่วนประกอบของโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์ได้
(ว 8.1 .5/1)
- อธิบายการทำงาน
ที่สัมพันธ์กันของระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์
( 8.1 .6/2)
มาตรฐาน ว 1.2
- อธิบายการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์สิ่งมีชีวิตในแต่ละรุ่น(ว 1.2 .5/2)
- จำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะภายในบางลักษณะและลักษณะภายนอก
เป็นเกณฑ์
(ว 1.2 .5/5)
มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่จะศึกษาตามที่กำหนด
ให้ และตามความสนใจ (8.1 .4/1)
- บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ นำเสนอ ผลสรุปผลสนใจ
(8.1 .4/4)
- แสดงความคิดเห็น และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
และสนใจเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างมนุษย์และสิ่งมีชีวิต
(8.1 .4/6)
- นำเสนอ จัด แสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
(8.1 .4/8)
มาตรฐาน 1.1
ชื่นชมการทำความดีของตนเองและผู้อื่นจากการนำเสนองานโครงสร้างภายใน/ภายนอกของคนและพืชและสัตว์ได้
(ส
1.1 .4/5)
มาตรฐาน ส 2.1
- ปฏิบัติตน
ในการ เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
(ส 2.1 .4/2)
- เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจำวัน
(ส 2.1  .4/5)

มาตรฐาน  4.1
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล
( ส  4.1 . 5 / 2)     
มาตรฐาน ส 4.2  
อธิบายการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์และสัตว์ได้
(ส 4.2  . 4/1)     
มาตรฐาน 1.1
- ทำงานบรรลุ เป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบและซื่อสัตย์
(ง 1.1 .4/2)
-  ใช้พลังงานและทรัพยากร 
ในการทำงาน
อย่างประหยัด
และคุ้มค่า
(1.1 .4/4)
- ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน อย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์
(1.1 .5/2)
- ใช้ทักษะ
การจัดการในการทำงานและทักษะการทำงานร่วมกัน
(1.1 .6/2)
มาตรฐาน ง 3.1
- ค้นหา  รวบรวมข้อมูลที่สนใจและ 
เป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์
(3.1 .5/1)
- สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ
(3.1 .5/2) 

    
มาตรฐาน พ 1.1
- อธิบายการเจริญเติบ
โตและพัฒนาการ
ของร่างกาย
( 1.1 .4/1)
- อธิบายความสำคัญ
ของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อที่มีผลต่อสุขภาพ 
( 1.1 .4/2)
- อธิบายวิธีดูแลกล้ามเนื้อ  กระดูก  และข้อ  ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ
( 1.1 .4/3)
- อธิบายความสำคัญ
ของระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ
(.5/1)
- อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทำงานตามปกติ( 1.1 .5/2)
- อธิบายความ สำคัญของระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ที่มีผลต่อสุขภาพ ( 1.1 .6/1)
- อธิบายวิธีการดูแลระบบสืบพันธุ์  ระบบไหลเวียนโลหิต   และระบบหายใจให้ทำงานตามปกติ
( 1.1 .6/2)


มาตรฐาน ศ 1.1
- อภิปรายเกี่ยวกับ
อิทธิพลของสีวรรณะอุ่น และสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต
(ศ 1.1 .4/2)
- มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสีโครงสร้างของมนุษย์พืชและสัตว์
(ศ 1.1 .4/5)
- วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ
(ศ
1.1 .4/7)
มาตรฐาน ศ 2.1
ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการ
( 2.1 5/7)

จุดเน้นที่ 3
- มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน
(
3 .4/6)
- ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน (3 .4/7)
จุดเน้นที่ 4
ยอมรับและอยู่ร่วมกับกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
(
4 .4/8)
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง (5 .4/10)
สาระ
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
3. โรคที่มาจากการอ้วน
- โรคหัวใจและหลอดเลือด
- โรคมะเร็งในเด็ก
- ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

มาตรฐาน ว 8.1
- แสดงความคิดเห็น และสามารถสรุปโรคที่เกิดจาการอ้วนได้
(8.1 .4/6)
- นำเสนอโรคที่เกิดจากการอ้วนผ่านบทบาทสมมุติเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้
(8.1 .4/8)
มาตรฐาน 1.1
ชื่นชมการทำความดีของตนเองและผู้อื่นจากการแสดงบทบาทสมมุติ (ส 1.1 .4/5)
มาตรฐาน ส 2.1
- ปฏิบัติตนในการ
เป็นผู้นำและผู้ตาม
ที่ดี (ส
2.1 .4/2)
- เสนอวิธีการที่จะอยู่อย่างปลอดภัยในชีวิตประจำวันได้
(ส 2.1  .4/5)

มาตรฐาน  4.1
รวบรวมข้อมูลจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อตอบคำถามสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอ้วนได้
( ส  4.1 . 5/1)
     

มาตรฐาน 1.1
- ทำงานบรรลุ เป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบและซื่อสัตย์(ง 1.1 .4/2)
-  ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
(1.1 .4/4)
- ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน อย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์
(1.1 .5/2)

มาตรฐาน พ 4.1
- สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีผลต่อสุขภาพได้
(พ
4.1 ป.4/1)
- สามารถอธิบาย
สุขภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่มีผลต่อสุขภาพได้
(พ
4.1 ป.4/2)
มาตรฐาน พ 5.1
อธิบายความสำคัญของการใช้ยาและการใช้ยาอย่างถูกวิธีเพื่อดูแลรักษาสุขภาพของตนเองได้ (พ 5.1 ป.5/1)

มาตรฐาน ศ 1.1
- อภิปรายเกี่ยวกับ
อิทธิพลของสีวรรณะอุ่น และสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต
(ศ 1.1 .4/2)
- มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสีโครงสร้างของมนุษย์พืชและสัตว์
(ศ 1.1 .4/5)
- วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ
(ศ
1.1 .4/7)
จุดเน้นที่ 3
- มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน
(
3 .4/6)
- ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน (3  .4/7)
จุดเน้นที่ 4
ยอมรับและอยู่ร่วมกับกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
(
4 .4/8)
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง (5 .4/10)
สาระ
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
4. อาหารสุขภาพ
- อาหารหลัก 5 หมู่
- ทดสอบสารอาหาร
- การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
มาตรฐาน ว 8.1
- สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับการทดสอบสารอาหารได้
(8.1 .4/1)
- แสดงความคิดเห็น และสามารถสรุปอาหารหลัก 5 หมู่ได้
(8.1 .4/6)
- นำเสนอโรคที่เกิดจากการอ้วนผ่านบทบาทสมมุติเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้
(8.1 .4/8)
มาตรฐาน 1.1
ชื่นชมการทำความดีของตนเองและผู้อื่นจากการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพให้ผู้อื่นได้รับประทาน
(ส
1.1 .4/5)
มาตรฐาน ส 2.1
- ปฏิบัติตนในการ
เป็นผู้นำและผู้ตาม
ที่ดีในการร่วมประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
(ส
2.1 .4/2)
- เสนอวิธีการที่จะอยู่อย่างปลอดภัยในชีวิตประจำวันได้
(ส 2.1 .4/5)

มาตรฐาน  4.3
อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สำคัญในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพได้
( ส  4.3 . 4 / 3)     

มาตรฐาน 1.1
- ทำงานบรรลุ เป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบและซื่อสัตย์(ง 1.1 .4/2)
-  ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
(1.1 .4/4)
- ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน อย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์
(1.1 .5/2)

มาตรฐาน พ 4.1
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการเลือกบริโภคได้
(พ
4.1 ป.4/3)
- สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีได้
(พ
4.1 ป.5/2)
มาตรฐาน พ 5.1
สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรายจากการประกอบอาหารได้
(พ
5.1 ป.5/2)
มาตรฐาน ศ 1.1
- อภิปรายเกี่ยวกับ
อิทธิพลของสีวรรณะอุ่น และสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต
(ศ 1.1 .4/2)
- มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสีโครงสร้างของมนุษย์พืชและสัตว์
(ศ 1.1 .4/5)
- วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ
(ศ
1.1 .4/7)
จุดเน้นที่ 3
- มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน
(
3 .4/6)
- ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน (3 .4/7)
จุดเน้นที่ 4
ยอมรับและอยู่ร่วมกับกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
(
4 .4/8)
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง (5 .4/10)
สาระ
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
5. การดูสุขภาวะของตัวเราและการรู้เท่าทันสื่อโฆษณา

มาตรฐาน ว 8.1
- สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยสำหรับตนเองได้
(8.1 .4/1)
- แสดงความคิดเห็น และสามารถสรุปการดูแลสุขภาวะของตนเองในชีวิตประจำวันได้
(8.1 .4/6)
- นำเสนอแผนการดูแลสุขภาวะของตนเองเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้
(8.1 .4/8)
มาตรฐาน 1.1
ชื่นชมการทำความดีของตนเองและผู้อื่นจากการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพให้ผู้อื่นได้รับประทาน
(ส
1.1 .4/5)
มาตรฐาน ส 2.1
- ปฏิบัติตนในการ
เป็นผู้นำและผู้ตาม
ที่ดีในการร่วมประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
(ส
2.1 .4/2)
- เสนอวิธีการที่จะอยู่อย่างปลอดภัยในชีวิตประจำวันได้
(ส 2.1 .4/5)

มาตรฐาน  4.1
รวบรวมข้อมูลจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้รู้เท่าทันกับสื่อโฆษณาที่หลากหลายในปัจจุบัน
( ส  4.1 . 5/1)
     

มาตรฐาน 1.1
- ทำงานบรรลุ เป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบและซื่อสัตย์(ง 1.1 .4/2)
-  ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
(1.1 .4/4)
- ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน อย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์
(1.1 .5/2)

มาตรฐาน พ 4.1
- สามารถทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายและออกแบบการดูแลสุขภาวะของตนเองได้ (พ 4.1 ป.4/4)
- สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีได้
(พ
4.1 ป.5/2)
- สามารถวิเคราะห์สื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีเหตุผล (พ
4.1 ป.5/3)
มาตรฐาน ศ 1.1
- อภิปรายเกี่ยวกับ
อิทธิพลของสีวรรณะอุ่น และสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต
(ศ 1.1 .4/2)
- มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสีโครงสร้างของมนุษย์พืชและสัตว์
(ศ 1.1 .4/5)
- วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ
(ศ
1.1 .4/7)
จุดเน้นที่ 3
- มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน
(
3 .4/6)
- ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน (3 .4/7)
จุดเน้นที่ 4
ยอมรับและอยู่ร่วมกับกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
(
4 .4/8)
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง (5 .4/10)
สาระ
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
6. สรุปการเรียนรู้
- วิเคราะห์สิ่งที่อยากเรียนรู้
- สิ่งที่ดีแล้ว สิ่งที่ควรปรับปรุง
- Mind Mapping หลังเรียนรู้
- นำเสนอการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 8.1
- ใช้กระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งคำถามและหาคำตอบเกี่ยวกับน้ำในปัจจุบันและอนาคตผ่านการทำชิ้นงานแผนภาพ ความคิดและการแสดงแล้วนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่ตนเองศึกษา
(ว 8.1 ป.4/1)
- จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบและนำเสนอผลการศึกษาเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มรวบรวม และสรุปความรู้จากสิ่งที่อยากเรียนรู้พร้อมทั้งระบุสิ่งที่ดีแล้วและสิ่งที่ ควรปรับปรุงในการเรียนรู้ได้  (ว 8.1 ป.4/4-6)
- บันทึกและอธิบายผลการศึกษาค้นคว้า การตรวจสอบ โดยสรุปเป็นMind Mapping หรือคำอธิบาย แล้วนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
(ว 8.1 ป.4/7-8)

มาตรฐาน ส 1.1
ชื่นชมและให้กำลังใจเมื่อเพื่อนหรือสมาชิกกระทำสิ่งที่เหมาะสมอย่างจริงใจ
(ส 1.1 ป.4/5)
มาตรฐาน ส 1.2
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานร่วมกับผู้อื่นตามหน้าที่ของตน
(ส 1.2 ป.4/1)
มาตรฐาน ส 4.2
- อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
เรื่องน้ำที่มีผลต่อการใช้ชีวิตในชุมชน
(ส 4.2 . 4/2)
- เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมชุมชนที่เกี่ยวข้องกับน้ำในอดีตและปัจจุบัน
(ส
4.2 .4/3)

มาตรฐาน ง 1.1
ทำงานได้ด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน
(ง
1.1 . 4/3)
มาตรฐาน ง 2.1
มีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
(ง 2.1 ป.4/4)
มาตรฐาน พ 2.1
- ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสมาชิกในกลุ่มและเพื่อนร่วมชั้นในการวางแผนสรุปการเรียนรู้
(พ 2.1 . 4/1)
- ให้เกียรติและบอกความสำคัญของเพื่อนต่อกระบวนการเรียน การทำงาน รวมทั้งการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้
(พ 2.1 . 4/2)

มาตรฐาน ศ 1.1
สามารถสร้างสรรค์ผลงานและออกแบบฉากประกอบการแสดงได้
(ศ 1.1 ป.4/7)
มาตรฐาน 2.1
สามารถร้องเพลงประกอบการแสดงสรุปการเรียนรู้ พร้อมทั้งเคลื่อนไหวท่าทางได้เหมาะสมสอดคล้องกับเพลงที่ร้อง (ศ 2.1 ป.4/5)
มาตรฐาน 3.1
มีมารยาทในการเป็นผู้ชมและผู้แสดงที่เหมาะสม
(ศ 3.1 ป.4/5)

จุดเน้นที่ 3
- มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน
(
3 .4/6)
- ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน (3 .4/7)
จุดเน้นที่ 4
ยอมรับและอยู่ร่วมกับกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
(
4 .4/8)
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง (5 .4/10)

ปฏิทินการเรียนรู้บูรณาการ (Problem Based Learning) PBL หน่วย: “กินอย่างไรกายปลอดภัยใจเป็นสุข
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 (Quarter 1) ปีการศึกษา 2559
เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้า ใจความต้องการของตนเองสามารถพูดอธิบายพร้อมกับตั้งคำถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจ และเลือกสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
โจทย์ : เรื่องที่อยากเรียนรู้
Key Question :
นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร/เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น
เครื่องมือคิด 
- Round Robin
- Think Pair Share
- Blackboard Share
- Show and Share 
- Wall Thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ 
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
เรื่องเล่าในช่วงปิดเรียนจากครูและนักเรียน
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- หนังสือ/ห้องสมุด

- ครูและนักเรียนทักทายกัน โดยสร้างปฏิสัมพันธ์ในแนวราบ
- ครูสร้างแรงบันดาลใจด้วยการให้ดูคลิป VDO สัตว์โลกอ้วนกลม: นักเรียนเห็นอะไรบ้าง/เพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้น/แล้วถ้าเป็นตัวเราจะทำอย่างไร?
- นักเรียนทำแบบทดสอบร่างกายของตัวเอง โดยการชั่งน้ำหนักตัว วัดส่วนสูง วัดรอบเอว เปรียบเทียบมาตรฐานน้ำหนักกับส่วนสูง
:ร่างกายของเราเป็นอย่างไร/นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับร่างกายของตนเองในขณะนี้(ประเมินสภาพร่างกายด้วยตนเอง)
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม : รอบเอวและน้ำหนักตัวที่มากมีผลอย่างไรกับตัวเรา/นักเรียนจะทำอย่างไรต่อไป
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
:จากปัญหาที่นักเรียนประสบอยู่นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเพื่อทำความเข้าใจแล้วนำมาแก้ไขปัญหาให้กับตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
-
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมาในสัปดาห์นี้ร่วมกัน : นักเรียนได้เรียนรู้อะไรมาบ้างในสัปดาห์นี้
- เขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1
ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคลิปวีดีโอที่ได้ดู
- ช่วยกันเพื่อตั้งชื่อหน่วยที่เป็นปัญหาและน่าเรียนรู้
ชิ้นงาน
- สรุปสิ่งที่ได้ดูจากคลิป
- แบบทดสอบร่างกาย
- ภาพตกแต่งหน้าห้องเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่1

ความรู้
เข้า ใจความต้องการของตนเองสามารถพูดอธิบาย
พร้อมกับตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจและเลือกสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้
ทักษะ
 :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
- รู้จักตนเอง

- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
เป้าหมายรายสัปดาห์ :เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ และสามารถวางแผนการเรียนรู้ของตนเองร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีขั้นตอน และสร้างสรรค์
Week
Input
Process
Output
Outcome
2
โจทย์ : ออกแบบ/วางแผนการเรียนรู้
Key Questions :
- นักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหน่วย “กินอย่างไรกายปลอดภัยใจเป็นสุข
- นักเรียนอยากเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหน่วย “กินอย่างไรกายปลอดภัยใจเป็นสุข

- นักเรียนจะออกแบบ/วางแผน การเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์อย่างไรให้น่าสนใจ
เครื่องมือคิด 
- Blackboard Share
-
Mind Mapping 
-
Show and Share 
- Wall Thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ 
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- หนังสือ/ห้องสมุด

- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
:นักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหน่วย “กินอย่างไรกายปลอดภัยใจเป็นสุข
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับหน่วย “
กินอย่างไรกายปลอดภัยใจเป็นสุข: นักเรียนจะสรุปสิ่งที่รู้แล้วทั้งหมดของตนเองอย่างไร
- นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนเป็นรายบุคคลผ่านเครื่องมือคิด (
Mind Mapping)
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
: นักเรียนอยากเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหน่วย “
กินอย่างไรกายปลอดภัยใจเป็นสุข
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
: นักเรียนจะออกแบบและวางแผนกิจกรรมจากสิ่งที่อยากเรียนรู้อย่างไร
- ครูและนักเรียนออกแบบและวางแผนทำปฏิทินการเรียนรู้
10 สัปดาห์ร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2
ภาระงาน
-  แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
-  ช่วยกันเพื่อออกแบบและวางแผนทำปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์ร่วมกัน
- การทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์
ชิ้นงาน
-  สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
ทำปฏิทินการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่2

ความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ และสามารถวางแผนการเรียนรู้ของตนเองร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีขั้นตอน และสร้างสรรค์
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
- รู้จักตนเอง

- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจการดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ พืช สัตว์ และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่างๆที่ทำงานร่วมกันได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
3
โจทย์ : การกำเนิด
Key Questions :
- นักเรียนเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?
- ทำไมต้องมีการเกิด / สิ่งอื่นดำรงเผ่าพันธุ์หรือขยายพันธุ์อย่างไร?
- มนุษย์ พืช และสัตว์ แตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด?

เครื่องมือคิด 
- Flowchart
- Blackboard Share
- Show and Share 
- Wall Thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ 
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในชั้นเรียน
-  หนังสือ/ห้องสมุด
- Internet

- ครูเปิดคลิป VDO การกำเนิดมนุษย์: นักเรียนเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
- นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิดของตนเองในรูปแบบของ
Flowchart เป็นรายบุคคล
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม : ทำไมต้องมีการเกิด / สิ่งอื่นดำรงเผ่าพันธุ์หรือขยายพันธุ์อย่างไร/มนุษย์ พืช และสัตว์ แตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด
- นักเรียนสรุปการดำรงเผ่าพันธุ์ของพืชและสัตว์ลงในตาราง
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม:สิ่งต่างๆรวมทั้งตัวเราเติบโตขึ้นได้อย่างไร?
- ครูกระตุ้นด้วยคำถามต่อ
: ปัจจัยที่ส่งผลให้เราเติบโตมีอะไรบ้าง แล้วสิ่งเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายของเราได้อย่างไร
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
(ระบบหายใจ,ระบบย่อย,ระบบขับถ่ายและระบบต่อมต่างๆ)
- นักเรียนหาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นกลุ่มตามระบบทั้ง
4 กลุ่มละ 5-6 คน
- ครูพานักเรียนทำการทดลองการคายน้ำของพืชโดยใช้ถุงพลาสติกครอบกิ่งของพืชที่มีใบ และไม่มีใบ จากนั้นมัดด้วยเชือกแล้วปล่อยทิ้งไว้
30 นาที เพื่อสังเกตการคายน้ำของพืช :กิ่งที่มีใบกับกิ่งที่ไม่มีใบมีการคายน้ำเป็นอย่างไร/เพราะเหตุใด
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3
ภาระงาน
- การดูคลิป VDO การกำเนิดมนุษย์
- การวิเคราะห์ปัจจัยในการเจริญเติบโตของคน,พืช,และสัตว์
- การศึกษาและวิเคราะห์ระบบหายใจ,ระบบย่อย,ระบบขับถ่ายและระบบต่อมต่างๆ
- ทำการทดลองการคายน้ำของพืช
ชิ้นงาน
- Flowchart การกำเนิดของมนุษย์
- สรุปโครงสร้างทั้ง 4 ระบบ ของมนุษย์ พืชและสัตว์
- สรุปผลการทดลองการคายน้ำของพืช
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่3

ความรู้
เข้าใจการดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ พืช สัตว์ และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่างๆที่ทำงานร่วมกันได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
- รู้จักตนเอง

- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจการดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ พืช สัตว์ และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่างๆที่ทำงานร่วมกันได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
4
โจทย์ : โครงสร้างของร่างกายมนุษย์
Key Questions :
- มนุษย์ต้องการน้ำและอาหารไปเพื่ออะไร?
- ระบบต่างๆในร่างกายมีความสัมพันธ์กันอย่างไร?
เครื่องมือคิด 
- Round Robin  
- Blackboard Share
-
Show and Share
- Wall Thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ 
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในชั้นเรียน
-  หนังสือ/ห้องสมุด
- Internet

- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่แล้วร่วมกันและกระตุ้นด้วยคำถามต่อ :มนุษย์ต้องการน้ำและอาหารไปเพื่ออะไร
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนเหตุผลของการต้องการน้ำและอาหารของมนุษย์ร่วมกัน แล้วครูเชิญนักเรียนที่นำเสนอมาช่วยเขียนบนกระดาน
- นักเรียนจับสลากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบต่างๆที่นำน้ำและอาหารไปใช้เช่น ระบบกล้ามเนื้อ,ระบบโครงกระดูก,ระบบประสาท,ระบบไหลเวียนเลือดและระบบต่อมไรท่อต่างๆ
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
: ระบบต่างๆในร่างกายมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
- นักเรียนสรุปความสัมพันธ์ของระบบต่างๆในร่างกาย
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 4
ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนเหตุผลของการต้องการน้ำและอาหารของมนุษย์ร่วมกัน
- นำเสนอชาร์ตความรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆ

ชิ้นงาน
- ชาร์ตความรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆ
- สรุปความสัมพันธ์ของระบบต่างๆในร่างกาย
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่
4

ความรู้
เข้าใจการดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ พืช สัตว์ และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่างๆที่ทำงานร่วมกันได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
- รู้จักตนเอง

- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจผลร้ายของโรคอ้วนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสามารถดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคอ้วนได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
5
โจทย์ : ร่างกายบอกอะไร
Key Questions :
- ทำไมคนจึงป่วย?
- โรคอ้วนเกิดขึ้นได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด 
- Round Robin 
- Place Mat
- Show and Share 
- Wall Thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ 
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- คลิป VDO “เราอาจจะตายเพราะกิน
- บรรยากาศในชั้นเรียน

- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม : ทำไมคนจึงป่วย
- นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
- ครูให้นักเรียนดูคลิป VDO “เราอาจจะตายเพราะกิน”: นักเรียนเห็นอะไรบ้าง/รู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ดู/แล้วนักเรียนจะทำอย่างไร
- นักเรียนแบ่งกลุ่มวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิป
VDO ผ่านเครื่องมือคิด (Place Mat)
- ครูเปิดภาพรวมพลคนอ้วนแล้วใช้คำถามกระตุ้นการคิด: โรคอ้วนเกิดขึ้นได้อย่างไร
- นักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาโรคต่างๆที่เป็นผลพวงจากการเกิดโรคอ้วน
- นักเรียนนำเสนอชาร์ตโรคต่างๆที่เป็นผลพวงมาจากโรคอ้วน และหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
-
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 5

ภาระงาน
- ดูคลิป VDO “เราอาจจะตายเพราะกิน
- การอภิปรายร่วมกัน
- การวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิป VDO
- การศึกษาโรคต่างๆที่เป็นผลพวงจากการเกิดโรคอ้วน
- การแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับผลพวงของโรคอ้วน
ชิ้นงาน
- Place Matวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิป VDO
- ชาร์ตโรคต่างๆที่เป็นผลพวงจากการเกิดโรคอ้วน
- บทบาทสมมุติเกี่ยวกับผลพวงของโรคอ้วน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่5

ความรู้
เข้าใจผลร้ายของโรคอ้วนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสามารถดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคอ้วนได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
- รู้จักตนเอง

- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถอธิบายอาหารหลัก 5 หมู่ตลอดจนสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
6
โจทย์ : อาหารสุขภาพ Clean food
Key Questions :
- ทำไมต้องกินอาหาร?
- อาหารมีประโยชน์ต่อตัวเราอย่างไร?
เครื่องมือคิด 
- Round Robin  
- Blackboard Share
- Show and Share 
-
Wall Thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ 
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในชั้นเรียน
-  หนังสือ/ห้องสมุด
- ห้องครัวประถม
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม : ทำไมต้องกินอาหาร?/อาหารมีประโยชน์ต่อตัวเราอย่างไร
- นักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด (Round Robin)
- นักเรียนแบ่งเป็นห้ากลุ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารต่างๆตามที่จับสลากได้(อาหาร 5 หมู่)
- นักเรียนสรุปอาหารหลัก
5 หมู่ในรูปแบบของ
ชิ้นงานที่หลากหลายตามความถนัดของตนเองเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง
- ครูพานักเรียนทำการทดสอบสารอาหารอย่างง่าย
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อสรุปผลการทดสอบสารอาหาร

- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม : นักเรียนจะประกอบอาหารที่มีคุณค่าให้กับตัวเองอย่างไร
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการประกอบอาหารที่มีคุณค่าให้กับตัวเอง
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น
5 กลุ่มๆละ 5 คน เพื่อออกแบบและวางแผนการประกอบอาหารให้ตนเองรับประทานโดยคำนึงถึงคุณค่าทางสารอาหารที่ครบ 5 หมู่ตามที่ร่างกายต้องการ
- ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ การเก็บและทำความสะอาดครัวหลังทำอาหารเสร็จก่อนไปประกอบอาหาร
- นักเรียนประกอบอาหารตามที่ออกแบบและวางแผนร่วมกันมา
- นักเรียนชิมรสชาติอาหารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ทำร่วมกัน
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่
6
ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับทำไมต้องกินอาหาร?/อาหารมีประโยชน์ต่อตัวเราอย่างไร
- การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่
- การทดสอบสารอาหารอย่าง่าย
- การประกอบอาหารสุขภาพ
ชิ้นงาน
- สรุปอาหารหลัก 5 หมู่
- สรุปผลการทดลอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายอาหารหลัก 5 หมู่ตลอดจนสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
- รู้จักตนเอง

- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถออกและวางแผนการดูแลสุขภาวะของตนเองพร้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
7
โจทย์ : สุขภาวะที่ดี
Key Question :
ทำอย่างไรนักเรียนจึงจะมีสุขภาวะที่ดี?
เครื่องมือคิด 
- Card and Chart
- Mind Mapping 
- Blackboard Share
- Show and Share 
- Wall Thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ 
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศในชั้นเรียน

- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม : ทำอย่างไรนักเรียนจึงจะมีสุขภาวะที่ดี
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนวิธีที่จะทำให้ตนเองมีสุขภาวะที่ดีผ่านเครื่องมือคิด (
Card and Chart)
- นักเรียนช่วยกันจัดหมวดหมู่ของวิธีการที่จะทำให้ตนเองมีสุขภาวะที่ดีเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
: นักเรียนจะออกแบบ
และวางแผนการดูแลสุขภาวะของเราอย่างไร
- นักเรียนแลกเปลี่ยนวิธีการออกแบบและวางแผนการดูแลสุขภาวะร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด (
Blackboard Share)
- นักเรียนออกแบบวางแผนการดูแลสุขภาวะของตนเองให้ได้ตามมาตรฐานที่เหมาะสมกับช่วงวัย (การกิน,การออกกำลังกาย,การพักผ่อนฯลฯ)
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนจะดูแลร่างกายอย่างไรให้สะอาด?”
- นักเรียนศึกษาการอาบน้ำ, แปรงฟัน, และการทำความสะอาดร่างกายที่ถูกต้องตามหลักอนามัย
- นักเรียนซ้อมการแสดงเพื่อถ่ายทอดการดูแลร่างกายที่ถูกต้อง
- นักเรียนถ่ายทอดการดูแลร่างกายที่ถูกต้องผ่านบทบาทสมมุติ
- นักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการแสดงบทบาทสมมุติและเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาต่อยอดกันและกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 7
ภาระงาน
- ช่วยกันจัดหมวดหมู่ของวิธีการที่จะทำให้ตนเองมีสุขภาวะที่ดี
- ออกแบบวางแผนการดูแลร่างกายให้ได้ตามมาตรฐานที่เหมาะสมกับช่วงวัย
- ถ่ายทอดการดูแลร่างกายที่ถูกต้องผ่านบทบาทสมมุติ
ชิ้นงาน
- Mind Mapping สรุปวิธีการดูแลสุขภาวะของตนเอง
- แผนการดูแลสุขภาวะของตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่7
ความรู้
นักเรียนสามารถออกและวางแผนการดูแลสุขภาวะของตนเองพร้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ทักษะ
 :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
- รู้จักตนเอง

- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
เป้าหมายรายสัปดาห์ : รู้เท่าทันสื่อโฆษณา และสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยต่อตัวเองได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
8
โจทย์ : รู้เท่าทันสื่อโฆษณา(อาหาร)
Key Questions :
- ฟิสซ่ามีประโยชน์ต่อร่างกายหรือไม?
-
KFC มีประโยชน์และโทษต่อร่างกายของเราอย่างไร?
- อาหารตามคลองถมปลอดภัยจึงหรือ/แล้วจะเลือกซื้ออย่างไรให้อันตรายน้อยที่สุด?
- อาหารปลอดภัยเป็น
อย่างไร/และอาหารที่ไม่ปลอดภัยดูอย่างไร
?
เครื่องมือคิด 
- ชักเย่อความคิด
-
Card and Chart
-
Blackboard Share
- Show and Share 
- Wall Thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ 
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศในชั้นเรียน

- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม : ฟิสซ่ามีประโยชน์ต่อร่างกายหรือไม
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเพื่อเขียนแสดงความคิดของตนเองเกี่ยวกับซาฟิสซ่ามีประโยชน์ต่อร่างกายหรือไมผ่านเครื่องมือคิด (ชักเย่อความคิด)
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
: KFC มีประโยชน์และโทษต่อร่างกายของเราอย่างไร?
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนประโยชน์และโทษของ
KFC ที่มีผลต่อร่างกายผ่านเครื่องมือคิด (Card and Chart)
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม : อาหารตามคลองถมปลอดภัยจึงหรือ/แล้วจะเลือกซื้ออย่างไรให้อันตรายน้อยที่สุด
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม : อาหารปลอดภัยเป็น
อย่างไร/และอาหารที่ไม่ปลอดภัยดูอย่างไร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8

ภาระงาน
- เขียนแสดงความคิดของตนเองเกี่ยวกับซาฟิสซ่ามีประโยชน์ต่อร่างกายหรือไม
- แสดงความคิดเห็นประโยชน์และโทษของ KFC ที่มีผลต่อร่างกาย
- แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับอาหารตามคลองถม
ชิ้นงาน
- สรุปวิธีการบริโภคอาหาร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่8
ความรู้
รู้เท่าทันสื่อโฆษณา และสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยต่อตัวเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
- รู้จักตนเอง

- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถออกแบบวางแผนการถ่ายทอด องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจ สะท้อนแง่มุมที่หลากหลาย นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
Week
Input
Process
Output
Outcome
9
โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
คำถาม
  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?
- นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้Quarter นี้ ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้อย่างไร
- นักเรียนทำ สิ่งใดได้ดี และต้องพัฒนาบ้างเพราะเหตุใด
เครื่องมือคิด  
- Round Robin 
-
Show and Share 

- Mind Mapping 
-
Wall Thinking ชิ้นงาน
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
บรรยากาศนานห้องเรียน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม : สิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter ที่ผ่านมามีอะไรบ้าง
- นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนเป็นรายบุคคล
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
: ตลอด Quarter ที่ผ่านมาสิ่งไหนบ้างที่นักเรียนทำได้สำเร็จ และสิ่งไหนบ้างที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมต่อยอดต่อไป
- นักเรียนประเมินตนเองเป็นรายบุคคลในรูปแบบของ
Mind Mapping
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
: นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้Quarter นี้ ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้อย่างไร
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม ในการสรุปนำเสนอเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบของนิทรรศการ

- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9
ภาระงาน
เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนา
เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียน

ชิ้นงาน
- Mind Mapping การ์ตูนช่องหรือบรรยาย สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- สรุปสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 9
ความรู้ :
นักเรียนเข้าใจและสามารถออกแบบวางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจ สะท้อนแง่มุมที่หลากหลาย นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
- รู้จักตนเอง

- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจ สะท้อนแง่มุมที่หลากหลาย นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
Week
Input
Process
Output
Outcome
10-11
โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
คำถาม
- นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้Quarter นี้ ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้อย่างไร
- นักเรียนจะจัดและตกแต่งบรรยากาศห้องเรียนอย่างไร
เครื่องมือคิด  
- Show and Share 
ชิ้นงาน

- Wall Thinking ชิ้นงาน
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
บรรยากาศนานห้องเรียน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม : นักเรียนจะจัดและตกแต่งบรรยากาศห้องเรียนอย่างไร/นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้Quarter นี้ ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้อย่างไร
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่
- จัดบรรยากาศห้องเรียน เพื่อเตรียมเปิดห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- เผยแพร่องค์ความรู้ ในรูปแบบของนิทรรศการ
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
: นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้Quarter นี้ ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้อย่างไร
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
- นักเรียนเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้
Quarter นี้ ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมาในสัปดาห์นี้ร่วมกัน : นักเรียนได้เรียนรู้อะไรมาบ้างในสัปดาห์นี้
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์
-
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 10
ภาระงาน
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน
จัดนิทรรศการสรุปและเผยแพร่องค์ความรู้
ชิ้นงาน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 10
ความรู้ :
นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจ สะท้อนแง่มุมที่หลากหลาย นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
- รู้จักตนเอง

- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย